Bắt đầu lối sống tối giản bằng việc thay đổi không gian nhà ở.